Regulamin i polityka

Warunki korzystania z aplikacji internetowej amnis

Poniższe warunki służą do jasnego uregulowania korzystania z aplikacji internetowej amnis. Uzyskując dostęp do tej webapp (app.amnistreasury.com), użytkownik wyraża zgodę na prawnie wiążący skutek warunków użytkowania i zrzeczenia się odpowiedzialności wymienionych w poniższych dokumentach PDF.

Warunki korzystania z witryny internetowej amnis

Poniższe warunki służą do jasnego uregulowania korzystania ze strony internetowej amnis. Wchodząc na tę stronę internetową (www.amnistreasury.com), zgadzasz się na bycie związanym prawnie warunkami użytkowania i akceptujesz wspomniane tutaj zastrzeżenia prawne.

Treść

Wszystkie treści przedstawione na stronie amnis służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie należy ich traktować jako reklamy lub wiążącej oferty odpłatnych usług konsultingowych, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. W odniesieniu do dokładności, kompletności, dostępności, wiarygodności informacji i funkcji na stronie amnis nie udziela się żadnej gwarancji, ani dorozumianej, ani wyraźnej, w szczególności w odniesieniu do gwarancji praw autorskich i innych praw, zbywalności lub przydatności do określonego celu. Informacje udostępnione na stronie internetowej amnis nie zwalniają użytkowników z konieczności podejmowania własnych decyzji. amnis zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich treści witryny bez wcześniejszego powiadomienia. amnis nie ma obowiązku aktualizowania informacji wyświetlanych na stronie.

Formularz kontaktowy

Wypełniając formularz kontaktowy na stronie amnis, użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności subskrypcji newslettera lub alertu walutowego. Alert walutowy na stronie internetowej amnis służy wyłącznie celom informacyjnym. Powiadomienia nie stanowią oferty ani rekomendacji.

Wykluczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczonym przepisami prawa firma amnis i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, koszty, żądania, wydatki lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania, lub związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej. Dotyczy to również szkód spowodowanych zaniedbaniem lub przypadków, w których firma amnis została poinformowana o możliwości wystąpienia takich konsekwencji.

Linki

Strona internetowa amnis może zawierać treści osób trzecich lub linki do stron internetowych osób trzecich. amnis nie ma kontroli nad treściami ani stronami internetowymi osób trzecich, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści lub strony internetowe ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości. Dotyczy to także dokładności, treści, jakości lub ważności tej witryny. amnis nie ponosi odpowiedzialności szczególnie za treści lub strony internetowe osób trzecich ani za strony internetowe, z którymi strona amnis jest połączona lub które są wyświetlane w ramkach.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, tytuły i roszczenia (łącznie z prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami oraz innymi prawami własności intelektualnej i pozostałymi) do wszystkich informacji i treści (łącznie z tekstem, danymi, grafiką i logo) na stronie internetowej amnis pozostają w posiadaniu amnis lub odpowiedniego właściciela praw. Poszczególne strony i/lub części strony internetowej amnis mogą być drukowane wyłącznie do użytku osobistego lub wewnętrznego i tylko w zakresie, w którym odpowiedni wydruk zawiera wszystkie istotne odniesienia do praw autorskich i innych praw własności. Użytkownicy strony nie mogą m.in. modyfikować, kopiować, przesyłać, przekazywać, wystawiać, prezentować, powielać, publikować, licencjonować, używać jako ramki w serwisach internetowych, przekazywać, tworzyć dzieł zależnych lub wykorzystywać w celach komercyjnych lub publicznych jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, obrazów, klipów wideo, katalogów baz danych ani list pochodzących ze strony internetowej amnis, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody amnis. O ile firma amnis nie postanowi inaczej, zabrania się systematycznego pobierania treści ze strony internetowej amnis w celu bezpośredniego lub pośredniego kompilowania kolekcji, bazy danych czy katalogu, lub tworzenia linków do strony amnis.

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z niniejszych warunków okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, lub staną się nieskuteczne albo niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałej części umowy pozostaje nienaruszona. Warunek nieskuteczny lub niewykonalny zostanie zastąpiony skutecznym i wykonalnym, którego skutki będą najbardziej zbliżone do celu gospodarczego realizowanego przez strony umowy z warunkiem nieskutecznym lub niewykonalnym.

Znak firmowy wydawcy

www.amnistreasury.com to strona internetowa AMNIS Europe AG.

Wydawca

AMNIS Europe AG
Gewerbeweg 15
FL-9490 Vaduz
Telefon: +41 44 515 87 90
Adres e-mail: info@amnistreasury.com

Centralny Rejestr Przedsiębiorstw

Zarejestrowana nazwa firmy: AMNIS Europe AG
UID: FL-0002.647.164-7
Rejestr: Fürstentum Liechtenstein
Dyrektor zarządzający: Michael Wüst

Zarejestrowana nazwa firmy: AMNIS Treasury Services Ltd
UID: CHE-264.153.386
Rejestr: Kanton Zürich
Dyrektor zarządzający: Michael Wüst

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na stronie należą wyłącznie do AMNIS Europe AG lub wyraźnie wskazanych właścicieli praw. W celu powielania jakichkolwiek elementów należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę właścicieli praw autorskich.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner